Kinderfysiotherapie

Ontwikkelen is leren. En kinderen leren spelenderwijs
Sommige kinderen hebben meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Andere kinderen moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen.
Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene. Het kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders.
De kinderfysiotherapeut helpt kinderen met problemen op het gebied van het bewegend functioneren. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol. Kinderen vragen daarom ook om een specifieke eigen benaderingswijze. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling en zijn ouders.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?
Wanneer uw kind bij de kinderfysiotherapeut komt vindt er een intakegesprek plaats om duidelijk te krijgen wat de bestaande problemen en de hulpvraag van uw kind zijn. Deze hulpvraag kan vanuit het kind komen, maar kan ook door ouders, school of andere instanties verwoord worden. Er volgt een observatie en onderzoek van uw kind met gebruik van gestandaardiseerde testen/ metingen/ observatielijsten om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van uw kind te krijgen. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak (met uw toestemming) informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventueel anderen die bij uw kind betrokkenen zijn. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer. Er wordt een behandelplan opgesteld met behandeldoelstellingen en evaluatiemomenten. De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers en medeopvoeders, indien gewenst, zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Voor wie is de kinderfysiotherapeut?
De kinderen die behandeld worden door een kinderfysiotherapeut zijn kinderen in de leeftijd 0 – 16 jaar. De klachten kunnen acuut zijn (bijv sportblessures) of chronisch (bijv motorische ontwikkelingsproblemen).

Zuigelingen 0 tot en met 2 jaar:

 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Cerebrale parese: hersenbeschadiging
 • Spina Bifida: open ruggetje
 • Pre- of dysmature kind: te vroeg geboren baby
 • Plexus brachialis leasie ten gevolge van de bevalling: zenuwbeschadiging
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Syndromen

Peuter/ kleuter 2 tot en met 6 jaar:

 • Achterstand in de fijn motorische ontwikkeling; o.a. tekenen, kleuren, kiezen van de voorkeurshand, knippen en (voorbereidend) schrijven
 • Achterstand in de grof motorische ontwikkeling; fundamentele vaardigheden o.a. lopen, rennen, springen, huppelen, hinkelen, evenwicht en balvaardigheden

Kinderen in de schoolleeftijd 4 tot en met 16 jaar:

 • Achterstand in de fijn motorische ontwikkeling; links/rechtshandigheid en schrijven
 • Achterstand in de grof motorische ontwikkeling; o.a. spel- en sportgerichte vaardigheden

Algemeen:

 • Obesitas
 • Conditionele problematiek
 • Gegeneraliseerde gewrichtshypermobiliteit
 • Begeleiding van kinderen met houterige motoriek (DCD)
 • Begeleiding van kinderen met cerebrale parese en spasticiteit
 • Kinderen met aangeboren of verworven orthopedische- en houdingsafwijkingen
 • Schrijfproblemen
 • Kinderen met aangeboren aandoeningen, syndromen
 • Kinderen met ademhalingsproblemen
 • Kinderen met bewegingsangst/ faalangst (cursus stoeigroep)
 • Kinderen met een vertraagde ontwikkeling ten gevolge van zintuiglijke stoornissen
 • Kinderen met een motorische achterstand ten gevolge van een chronische aandoening of ziekte
 • Onbegrepen motorische stoornissen
 • Na blessure/ trauma of operatie op orthopedisch of neurologisch gebied

Behandeling:
De behandeling zal erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen-/ bewegingstherapie is daarom aangepast aan de ontwikkeling van het kind. De behandeling richt zich op het bewegend functioneren van het kind met zijn specifieke hulpvraag. Uitgaande van de hulpvraag worden de oefeningen en activiteiten spelenderwijs aangeboden die de motorische ontwikkeling stimuleert. Daarbij wordt het niveau aangepast aan het kunnen van uw kind en zijn belevingswereld. We maken gebruik van kindgericht oefenmateriaal, deze vergroten het plezier in het bewegen en spreken bepaalde motorische functies aan. We hebben de mogelijkheid om in een rustige prikkelarme ruimte de fijn motorische vaardigheden te oefenen en ook om te oefenen in een grote kinderoefenzaal voor de groot motorische vaardigheden.
Als het nodig is en het de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een (ernstige) handicap.
Voor intake, observatie, het onderzoek en gesprek met de ouder(s) voor het bepalen van de indicatie kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

Uw kind in deskundige handen:
Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie een meerjarige masteropleiding kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 16 jaar op het gebied van het bewegend functioneren. Wij (Babette Wierda en Jeanette van de Meent) zijn geregistreerde kinderfysiotherapeuten en staan in het register van het KNGF / NVFK. Voor herregistratie is de kinderfysiotherapeut verplicht om na- en bijscholing te volgen.

Verwijzing en vergoedingen:
U kunt met, maar ook zonder een verwijzing terecht bij de kinderfysiotherapeut. Vaak zijn het de ouders of leerkrachten die signaleren dat een kind een motorisch probleem heeft. Maar ook de huisarts, jeugdarts van het consultatiebureau of schoolarts en/of een medisch specialist (de revalidatiearts) signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.
Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door geregistreerde kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn 18 behandelingen uit de basisverzekering gegeven mogen worden. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u meerdere behandelingen vergoed, zie daarvoor uw polis. Bij bepaalde aandoeningen krijgt uw kind een chronische indicatie, waarmee alle  behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. In dat geval is wel een verwijzing van een arts nodig. Hierover kan uw fysiotherapeut u informeren.

Samenwerkingsverbanden:
Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Vaak zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Zo nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/ verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals:

 • Consultatiebureau: jeugdarts en wijkverpleegkundige
 • Huisarts
 • Paramedici: collegae fysiotherapie, podotherapie, logopedie, ergotherapie, orthopedagoog
 • Specialisten; o.a. kinderarts, (kinder)orthopeed, revalidatiearts
 • Scholen; leerkracht, intern begeleider, onderwijsondersteunende instanties
 • Begeleiders kinderdagverblijf en peuterspeelzaal

Voor meer informatie over kinderfysiotherapie kunt u kijken op www.dekinderfysiotherapeut.com 

Onze kinderfysiotherapeuten zijn Babette Wierda en Jeanette van de Meent