Valpreventie

Valpreventie bij ouderen
De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal sterfgevallen, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende Hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten. Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen.

Helaas is ondanks alle aandacht voor dit probleem de afgelopen jaren een forse stijging te zien van het aantal valincidenten. Jaarlijks belanden meer dan honderdduizend 65-plussers op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis, waarna ongeveer de helft in het ziekenhuis of verpleeghuis belandt. Het aantal ouderen met ernstig letsel neemt ook toe en de verwachting is dat dit tegen de honderdduizend gaat lopen.

Valongevallen vormen een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen. Iedere 4 minuten wordt er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen omdat hij gevallen is. Met het oog op de vergrijzing zullen deze aantallen de komende jaren alleen maar toenemen. De prognose is dat het aantal SEH-bezoeken na een valongeval stijgt met 47% tot 2050. Het letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven.

De meest voorkomende letsels zijn hersenletsel, een heupfractuur en een polsfractuur. De kosten, maar ook het leed dat dit met zich meebrengt is enorm.

Gerichte valpreventie is essentieel om deze problematiek een halt toe te roepen en is bovendien ook zeer goed mogelijk. Er is veel wetenschappelijk bewijs hoe het valrisico bij ouderen verminderd kan worden en er zijn meerdere effectieve interventies beschikbaar.

Voor het inventariseren van valrisico is voldoende kennis nodig om te komen tot een gedegen beoordeling. Wat zijn de risicofactoren voor vallen en welke valrisico verlagende interventies zijn effectief. Een gespecialiseerde (geriatrie)fysiotherapeut kan deze risico-inventarisatie uitvoeren en passend advies geven of een behandeltraject starten.

Binnen Therapeutisch Centrum Lunteren kunt u Tom Adding of Yi Luo hiervoor benaderen. Zij zijn beide geregistreerd geriatriefysiotherapeut en zijn speciaal opgeleid voor de begeleiding van deze groep mensen.